این پژوهش در چارچوب طرح جامع اعتلای علوم انسانی توسط دکتر مسعود قیومی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی انجام پذیرفته است.